NEW! Množení skalpù

Pokud hra umožòuje umístit skalp bandity do pozice pro rychlý pøedmìt a vy si chcete vydìlat èástku 3 276 750 zl, postupujte takto: V inventáøi umistìte do quick-slotu lektvar a pak jej vymìòte za jeden skalp. Jdìte do hry, neustále bude vidìt lektvar. Dvakrát jej "vypijte" a vrate se do inventáøe. Skalpù je nyní 65 535.

Od tøetí kapitoly mùžete prodávat skalpy za 50 zl (http://www.baldursgate.goo.cz výše uvedená èástka) dùsotjnici Vai v Beregostském hostinci U Veselého kejklíøe, jinak je lze prodat po 25 zl (http://www.baldursgate.goo.cz 1 638 375 zl) napøíklad v High Hedge.Pozn.: Identický postup lze provádìt s použitím svitku nebo hùlky místo lektvaru.


3x Prsten ochrany +2   Od: Ehm zapomìl jsem, zjistím.. :)

V úkolu pro Ramazitha (nymfa), lze získat až 3x ring of protection +2. A to takto: Ještì než ho uvidíte, savegame, pak s neviditelným zlodìjem se postavte za záda Ramazitha a okraïte ho. Má u sebe první ring. Promluví s vámi a zadá vám úkol. Když nymfu propustíte, vrate se k nìmu a než s ním v jeho vìži promluvíte znovu jej okraïte, další ring. Pak s ním promluvte (sešle blesk) a zdrhnìte nahoru. Až ho nahoøe koneènì zabijete, má u sebe tøetí ring of protection +2. Takhle se dá myslim získat 2x i amulet kouzelného vlivu - 1 kouzlo 2. úrovnì navíc.


Jak snadno zabít 1.    Od: Haakon

Pøi boji (zejména na zacátku) je dobré poslat postavu za nepøítelem, a až na nìj zaène útoèit, zaènìte bìhat kolem potvory v širokém kruhu. S ostatními postavami si vemte luky a støílejte do nìj co to pùjde. Jestliže se zamìøí na nìkoho jiného, zaènìte bìhat prozmìnu s ním. Takto se dá zvítìzit velice jednoduše, až na to, že to trvá trochu déle.


Množení kamenù

Pokud hra umožòuje umístit drahokam do pozice pro rychlý, mùžete si zvýšit konto: V inventáøi umistìte do quick-slotu lektvar a pak jej vymìòte za jeden drahokam. Jdìte do hry, neustále bude vidìt lektvar. Dvakrát jej "vypijte" a vrate se do inventáøe. Drahokamù je nyní 65535.

Datadisk TotSC a nìkteré pozdìjší verze BG1 neumožòují umístit drahokam do quick-slotu. Pøividìlat si pak mùžete množením skalpù a lektvarù (viz níže, výše).


Množení lektvarù   Od: JBS

V inventáøi kliknete na lahvièku, dáte ji vypít a ona za chvíli zmizí. Pokud ji necháš vypít a ještì pøedtim než zmizí ji stihneš vzít do "ruky", tak lahvièka zmizi. Zmizí to èíslo u ní, ale ty ji máš stále v ruce. Když ji položíš, neni u ní žádný èíslo - jako by nebyla. Ale vypít ji mùžeš znova, nebo ji dát nìkomu jinýmu, aby ji vypil. Jenže když tuhle nulovou lahvièku vypiješ a znova ji stihneš vzít do ruky, tak se odeète èísílko od 0, což by bylo záporný, jenže je tu bug - overflow (pøeteèení, nebo v tomto pøípadì spíš podteèení). Najednou máš v ruce 65535 lahvièek v jednom stacku..

Pozn.: Postava s 65535 lahvièkama bude docela solidnì pøetížená..


300 zl. od Firebrada Elvenhaira

Kdy si s Firebradem 30x prolmuvíte, mìl by vám bezeslova dát 300 gp. ;). Funguje to jak ve Svítící tvrzi, tak v Bergostu (má domek naproti Feldopost Inn).

 

Cheaty

 

Jak začít

Nejdříve musíte otevřít soubor baldur.ini, v kořenovém adresáři BG. Ten budete následovně muset upravit a uložit: Pod řádek [Program Options] přidáte řádek Cheats=1.


[Program Options]
Cheats=1


Console

Konzoli otevřete stisknutím Ctrl+Tab během hry. Můžete použít několik příkazů:

Cheats:TheGreatGonzol() - Vyvolá 10 vražedných slepic na vaší straně.
Cheats:FirstAid() - Vytvoří 5 lektvarů léčení, 5 protijedů a svitek Z kamení maso.
Cheats:Midas() - Přidá 500gp.
Cheats:CowKill() - Pokud je v dohledu kráva, sešle kouzlo CowKill.
Cheats:DrizztAttacks() - Objeví se nepřátelský Drizzt.
Cheats:DrizztDefends()- Obejví se 'zelený' Drizzt.
Cheats:CriticalItems() - Přidá všechny herně důležité předměty.
Cheats:Hans() - Přesune vás do vedlejší volné pozice 

Videa

Do souboru baldur.ini napište:

[Movies]
DEATHAND=1
REST=1
BGSUNSET=1
BGENTER=1
IRONTHRN=1
PALACE=1
TAVERN=1
DUNGEON=1
BGSUNRIS=1
CAMP=1
WYVERN=1
BHAAL=1
SEWER=1 ENDMOVIE=1
ELDRCITY=1
MINEFLOD=1
ENDCRDIT=1
GNOLL=1
NASHKEL=1
BG4LOGO=1
TSRLOGO=1
BILOGO=1
INFELOGO=1
INTRO=1
FRARMINN=1
BEREGOST=1